IRIS-Educational

Real-time Implant Navigation System

植牙臨床導航系統─教育版

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依照內置課程備有相對應實習用牙模,配合模擬人頭搭配光學追蹤定位系統,即可在擬真情境下執行植牙手術之訓練。

 

為確保植牙手術練習與未來植牙臨床步驟一致與有效,因此執行步驟與臨床步驟相當。應用在訓練實習上可進行初學者

 

仿真植牙訓練避免醫療糾紛 。

 

 

 

 

 

 

 

產品特點

 

搭配輕便之人頭訓練機台

 

備有上、下顎軟體課程可供練習

 

擬真之教學牙模可使用後替換,讓您每次練習皆有嶄新之感受